Social :

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรปลูกแก้วมังกร เฝ้าระวังการระบาดโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า

16 ก.ย. 62 09:09
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรปลูกแก้วมังกร เฝ้าระวังการระบาดโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรปลูกแก้วมังกร เฝ้าระวังการระบาดโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า

กรมวิชาการเกษตร  เตือนเกษตรกรปลูกแก้วมังกร
เฝ้าระวังการระบาดโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า

ระยะนี้จะมีฝนตกต่อเนื่อง  และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง   กรมวิชาการเกษตร   เตือนเกษตรกรผู้ ปลูกแก้วมังกร   เฝ้าระวังการระบาดของ โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล   และ โรคผลเน่า  มักพบโรคในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต จะพบแสดงอาการเริ่มแรกที่กิ่งอ่อนหรือผลอ่อนมีจุดสีเหลือง จากนั้นพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็กสีน้ำตาล คล้ายสีสนิมเหล็ก บางครั้งพบแผลสีเหลืองฉ่ำน้ำ หากอาการรุนแรงแผลจะเน่า ถ้าเป็นที่กิ่งจะทำให้เนื้อเยื่อตรงแผลหลุดเห็นเป็นรูหรือเว้าแหว่ง สำหรับผลที่มีอาการรุนแรง จะทำให้กลีบผลไหม้แห้งเป็นสีดำ และผลเน่าในที่สุด


สำหรับแนวทางในการป้องกันโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า ให้เกษตรกรเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปลอดโรค และควรลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจน  เพราะแก้วมังกรเป็นพืชอวบน้ำ  อาจทำให้พืชอ่อนแอเกิดการระบาดมากขึ้น  จากนั้น  ให้หมั่นสำรวจทำความสะอาดกำจัดวัชพืชโคนต้น  เก็บกวาดเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรคใต้ต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ

หลีกเลี่ยงการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคของพืชทำให้เกิดแผลน้อยที่สุด  ซึ่งแผลจะเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุของโรคเข้าทำลายพืชได้ง่าย  อีกทั้งเกษตรกรควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ทางการเกษตรต่างๆ  ให้สะอาด  และผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้งอยู่เสมอ  เมื่อได้นำไปใช้กับต้นที่เป็นโรคในแปลงที่มีการระบาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไป


นอกจากนี้  เกษตรกรควรให้น้ำแก้วมังกรเฉพาะในช่วงเช้า  หลีกเลี่ยงการให้น้ำในช่วงบ่ายหรือเย็น  เพื่อช่วยลดการสะสมความชื้นในทรงต้นไม่ให้มีมากเกินไป กรณีระบาดมาก หลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพรคลอราซ  45%  อีซี  อัตรา  20  มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ  80%  ดับเบิ้ลยูพี  อัตรา  50 
กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอะซอกซีสโตรบิน+ไดฟีโนโคนาโซล  20%+12.5%  เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วต้น  2  ครั้ง  ทุก  5-7  วัน  ในระยะติดดอกพ่นอีก  2  ครั้ง  ทุก  7  วัน  และให้หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตแก้วมังกรอย่างน้อย  15  วัน


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.technologychaoban.com/

โพสต์โดย : POK@