Social :

เทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม เพื่อนำมาขยายพันธุ์ให้ได้ผลสำเร็จ

19 ก.ย. 62 10:09
เทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม เพื่อนำมาขยายพันธุ์ให้ได้ผลสำเร็จ

เทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม เพื่อนำมาขยายพันธุ์ให้ได้ผลสำเร็จ

เทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม
เพื่อนำมาขยายพันธุ์ให้ได้ผลสำเร็จ

ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนส้มโอทองดี  อ.ปากพนังได้หันมาปลูก ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม   กันมากขึ้นเป็นอาชีพหลัก  ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกของชาวปากพนัง  แต่ใน การขยายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม    นั้นยากมากในการตอนกิ่งพันธุ์  เพราะตอนออกมาแล้วตายบ้าง  เนื่องจากไม่มีเทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม


จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์  นายอิมรอน  แสงวิมาณ   เจ้าของสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม  บ้านแสงวิมาณ  ตำบลคลองน้อย  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์  2559  เกี่ยวกับการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม  เมื่อก่อนการขยายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามใช้วิธีเพาะปลูกด้วยเมล็ดซึ่งได้ผลผลิตช้า  หลังจากได้ทดลองตอนกิ่งพันธุ์ในหลายๆ  ครั้ง  จนค้นพบวิธีการตอนกิ่งที่ออกมาแล้วสมบรูณ์  และเมื่อนำกิ่งส้มโอทับทิมสยามมาปลูกก็ทำให้ต้นเจริญเติบโตเร็วได้ผลผลิตดี จึงได้เผย เทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม


เทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม  ต้องเลือกต้นส้มโอที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรค  และที่ให้ผลผลิตแล้วเพื่อจะได้รู้ว่าผลของส้มโอทับทิมสยามมีรสชาติเป็นอย่างไร  และต้องเป็นกิ่งที่ออกมาจากกิ่งกระโดงตั้งตรงเพราะจะทำให้รากออกมาสวย และเป็นกิ่งที่มีสีน้ำตาลเขียวไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป  โดยการตอนนั้นต้องทำในช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของต้นส้มโอ  ซึ่งไม่ควรตอนขณะที่มีลูกอยู่บนต้น  เพราะจะทำให้กิ่งพันธุ์ไม่มีความสมบูรณ์และขาดสารอาหารไม่สามารนำมาปลูกได้


เรียบเรียงโดย  :  สิทธิโชค  กุลสุข.  เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@