Social :

เทคนิคการชยายพันธฺุ์ลองกอง ให้ได้ผลใหญ่ ด้วยการตัดแต่งช่อดอก

23 ก.ย. 62 10:09
เทคนิคการชยายพันธฺุ์ลองกอง ให้ได้ผลใหญ่ ด้วยการตัดแต่งช่อดอก

เทคนิคการชยายพันธฺุ์ลองกอง ให้ได้ผลใหญ่ ด้วยการตัดแต่งช่อดอก

เทคนิคการชยายพันธฺุ์ลองกอง 
ให้ได้ผลใหญ่ ด้วยการตัดแต่งช่อดอก

ลองกอง   นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของภาคใต้ที่รองลงมาจากยางพารา  แต่ในช่วงของปีที่ผ่านมาผลผลิตของลองกองที่มีออกขายอยู่ตามท้องตลาดมีน้อยมาก  สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ผ่านมาของภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปีทำให้ลองกองไม่ติดดอก คุณเฝน  เส็มอุมา  ชาวสวนผู้คลุกคลีอยู่กับต้นลองกองมานาน  ได้แนะนนำวิธีการเพิ่มขนาดผลลองกองให้มีขนาดใญ่ขึ้น  ได้น้ำหนัก ด้วยวิธีการจดการช่อดอก ซึ่งมีรายละเอียดและการจัดการ  ดังนี้

การกระตุ้นดอกลองกอง  และการจัดการช่อดอกเพื่อเพิ่มขนาดผล :
1. ให้เรากวาดโคนต้นลองกองให้เตียนโล่ง  วิธีการกวาดคือ  ให้เก็บใบไม้ที่ร่วงและหญ้าต่างๆ  ที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบทรงพุ่มของต้นลองกองออกให้หมดจนเห็นดินใต้ทรงพุ่มโล่งเตียน

2. นับจากวันที่กวาดโคนต้นลองกองประมาณ  40  วัน  ให้ทำการรดน้ำติดต่อกันสัก  3  วัน

3. สังเกตที่ใบลองกองถ้าใบเหลืองและเฉาแล้ว  ให้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกสูตร  8-24-24  ต้นละ  2 .50  กิโลกรัม

4. รดน้ำต่ออีก  7  วันแล้วหยุดการให้น้ำ  ส่วนการให้น้ำก็ให้ต้นละ  30  นาทีต่อวัน  ทำไปเรื่อยๆ  จนกว่าจะเห็นตาดอก  หากเริ่มมีการแตกตาดอกออกมาให้เห็น ให้รดน้ำต่อไปอีก  1  อาทิตย์


1. สังเกตดูดอกลองกองหากพบว่าดอกเริ่มบาน  ให้ทำการตัดแต่งดอกที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง  เลือกเก็บไว้แต่ช่อดอกที่สมบูรณ์เก็บ แล้วตัดแต่งช่อดอกที่อยู่ด้านบนกิ่งออกเหลือไว้เฉพาะช่อที่อยู่ใต้กิ่ง  โดยไว้ช่อดอกให้มีระยะห่างกันประมาณ  20  เซนติเมตร  **วิธีนี้จะช่วยให้ผลลองกองที่เลี้ยงไว้ได้รับแร่ธาตุอาหารที่ต้นส่งไปเลี้ยงได้อย่างเต็มที่  ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีขนาดผลใหญ่  รสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาด

2. เมื่อลองกองติดผลแล้วให้ใช้ปุ๋ยสูตร  13-13-21  ใส่บำรุงผลจนกว่าผลจะใหญ่  โดยใส่เดือนละครั้ง  ครั้งละประมาณ  1  กระป๋องนม

3. การให้น้ำระหว่างลองกองติดดอก-ติดผล  สำหรับการดูแลเรื่องการให้น้ำในช่วงที่ลองกองติดผลมีเคล็ดลับง่ายๆคือให้ดูที่ช่อดอกในตอนเช้า  ถ้ามีเหงื่อที่ช่อผล ก็แสดงว่าลองกองสมบูรณ์น้ำหรือยังมีน้ำเพียงพออยู่

4. การก็บเกี่ยว - นับตั้งแต่ติดดอกจนเลี้ยงผลต่อไปอีก  6  เดือน  หรือ นับต่อไปอีก  3  เดือน  หลังจากการติดผล

5.เมื่อตัดผลผลิตเสร็จแล้วให้ใส่ปุ๋ยชีวภาพบำรุงต้น  ต้นละ  5-7  กิโลกรัม  และตัดแต่งกิ่งกระโดง กิ่งไขว้  หรือ กิ่งหักออกไปพร้อมๆ  กันไป  เพื่อกระตุ้นให้ลองกองแตกใบใหม่  และเข้าสู่การบำรุงต้นดูแลจัดการต่อไปข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@