Social :

ประกาศจาก...กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค ( บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2562 )

08 ต.ค. 62 12:10
ประกาศจาก...กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค ( บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค ( บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

4 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กองทัพอากาศ


เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรังสีเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
ตามเอกสาร มีประสบกาณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค หรือเทียบเท่า
๒. ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ถ่ายเอกซเรย์ ล้างและเก็บรักษาฟิล์มเอกซเรย์
๒. เตรียมคนไข้เพื่อรับการถ่ายเอกซเรย์
๓. ดูแลผู้ป่วยระหว่างรับการถ่ายเอกซเรย์จนกว่าจะแล้วเสร็จ
๔. ลงทะเบียนให้รหัสใบสั่งถ่ายเอกซเรย์ เก็บประวัติและทำสถิติผู้รับการถ่ายเอกซเรย์
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการรังสีเทคนิคภายใต้การควบคุมของแพทย์หรือพยาบาล
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :
ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไป ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยววิชารังสีเทคนิค ตามเอกสาร ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างตามลักษณะงานของหน่วย
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร การทดสอบตัวอย่างงาน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร บุคลิกลักษณะ ตามเอกสาร การใช้ความรู้ ตามเอกสาร ท่วงทีวาจา ตามเอกสาร ปฏิภาณไหวพริบ ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยประกาศผลผู้ที่มีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) จำนวนไม่เกิน ๕ เท่าของจำนวนตำแหน่งที่รับสมัคร (พิจารณาจากผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงคะแนนการสอบ) ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27741


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy