Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 15 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2562 )

10 ต.ค. 62 07:10
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 15 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 15 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

9 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
๒. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน หรือสัญญาจ้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.งานเลขานุการ
ตามเอกสารร่างและจัดพิมพ์หนังสือราชการ
ตามเอกสารจัดทำเอกสารการประชุม จัดทําตารางนัดหมายการประชุม จดรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
ตามเอกสารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ตามเอกสารอำนวยความสะดวกและแนะนำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๒.ดำเนินงานการให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด
ตามเอกสารประสานงานโครงการบริการวิชาการ
ตามเอกสาร จัดทำรายงานโครงการบริการวิชาการ
๓.จัดทำข้อมูลและบัญชีครุภัณฑ์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
๔.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการทำงานของฝ่ายหรือของสำนักฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
๑.มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒.มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ ๓.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ๔.มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ๕.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานการทำงานระหว่างบุคคล ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วิธีการประเมิน :
1. สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๑.๑ ระเบียบงานสารบรรณ ๑.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : 2. สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
๒. ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒.๑ งานเลขานุการ ๒.๒ งานบริการวิชาการ ๒.๓ การจัดทำข้อมูลและบัญชีครุภัณฑ์
วิธีการประเมิน : 3. สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ๗.๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27750ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy