Social :

ประกาศจาก...จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2562 )

10 ต.ค. 62 07:10
ประกาศจาก...จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

9 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวท.
ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
2.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
3.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
4. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2.ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3.ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5.ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
๑.
ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์ม เลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ๒.๑ มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒.๔ มีทักษะในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ ๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน ๒. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ ๒ ในครั้งที่ ๒ ๓. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ ๓ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27749ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy