Social :

ประกาศจาก...กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2562 )

12 ต.ค. 62 08:10
ประกาศจาก...กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

10 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคาร ที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) สนับสนุนงาน ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(๒) สนับสนุนงาน ด้านการขยายเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความเข้มแข็ง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(๓) ประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๔) สนับสนุนงานทุกกิจกรรม/โครงการ ของสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
จำนวน ๒ ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์
นโยบาย แผน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(๒) จัดทำและประสานแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(๓) ดำเนินการจัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(๔) นำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๓. ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดกองศาสนพิธี จำนวน ๑ ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล
(๒) ปฏิบัติงานพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราชูปถัมภ์
(๓) ปฏิบัติงานรัฐพิธี และศาสนพิธี
(๔) ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27761ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy