Social :

สดุดีวีรชน! คนการเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรำลึก14ตุลา

14 ต.ค. 62 17:10
สดุดีวีรชน! คนการเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรำลึก14ตุลา

สดุดีวีรชน! คนการเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรำลึก14ตุลา

คนการเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรำลึก 14 ตุลา พร้อมร่วมวางพวงมาลาเพื่อไว้อาลัย ขณะผู้แทนนายกฯสดุดีวีรชน


บรรยากาศงานรำลึก 14 ตุลาคม 2562 ในช่วงเช้าที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ที่ช่วงเช้ามีประชาชน นำข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 14 รูป บริเวณอาคารหลังจากนั้นจะมีพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516ขณะที่ มีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ เอกชน พรรคการเมือง ร่วมถึงบุคคลสำคัญทางการเมือง อาทิ นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อไว้อาลัยให้เหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย


 

โดยผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสดุดีวีรชน 14 ตุลาว่า ในวันนี้ถือว่า เป็นวันครบรอบ 46 ปี 14 ตุลาคม 2516 เกิดเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย
เป็นวันสะท้อนเจตนารมณ์และแสดงพลังของนิสิตนักศึกษาและประชาชน ที่เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 
 

“ลดาวัลลิ์ “ยกย่องวีรชน14ตุลาต้นแบบทีดีต่อบ้านเมือง

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตลอด 46 ปีที่ผ่านมาความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเสียใจรับผิดชอบต่อบ้านเมืองของเราตอกย้ำจิตสำนึกจิตสำนึกให้แก่อนุชนรุ่นหลัง โดยตลอด 46 ปีที่ผ่านมาเสียเวลากับสิ่งที่มีความรักประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งใหญ่ ซึ่งตนมั่นใจว่า ความตั้งใจของวีรชนน่าจะมองดูเยาวชนและประชาชนในปัจจุบันว่าทุกคนรำลึกถึงคุณงามความดีที่ทุกคนได้เสียสละเพื่อบ้านเมือง
ปกป้องความเป็นประชาธิปไตย และเสรีภาพของประชาชนและที่สำคัญคือปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยทุกคนไว้ด้วยมีชีวิต

พร้อมทั้งยังมองว่าวีรชน 14 ตุลาเป็นต้นแบบที่ดีงามที่พึ่งกระทำต่อบ้านเมือง สืบทอดระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ยั่งยืนและยาวนาน การสร้างความยอมรับในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีกติกาเป็นสากล จึงจะสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยได้

นางลดาวัลลิ์ ยังกล่าวด้วยว่า สิ่งที่พรรคฝ่ายค้านได้มองเห็น การที่ประเทศจะก้าวไปสู่ความเชื่อมั่นได้โดยเร็วจำเป็นจะต้องมีการบริการที่เป็นสากล และประชาธิปไตยรวมถึงมีความเป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงรณรงค์ให้ประชาชนพร้อมใจกันร่วมมือแก้ไขกติกาสำคัญของประเทศ คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ที่มีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้กติกามีความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งความแตกต่างระหว่างความบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ไม่ได้ยึดโยงประชาชนและไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เศรษฐกิจไม่สามารถรุ่งเรือง และไม่สามารถเจริญได้ ซึ่งแตกต่างกันกับรัฐบาลที่มาจากตัวแทนของประชาชน รัฐบาลที่มาจากประชาชนตัดสินใจเลือกเข้ามา ด้วยมือและวิจารณญาณของประชาชน นั่นหมายถึงระบอบการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ย่อมนำมาซึ่งรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยความสำคัญของโลกสังคมเสรีประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ จะเริ่มมือเข้ามาจับมือช่วยเหลือครบค้าลงทุนและท่องเที่ยวกับประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตย เช่นเดียวกับประเทศของทั่วโลกยึดถือ วันนี้คงเห็นแล้วว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ แต่จำเป็นที่ต้องดำรงความเป็นประชาธิปไตยร่วมกัน ในฐานะที่เป็นคนไทย วิญญาณและหัวใจของตนคือประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดประชาธิปไตยอันเป็นสากลกับสังคมไทยโดยเร็วและจะยึดมั่นในระบบรัฐสภา ทำหน้าที่ให้ประชาชนในภาคภูมิใจว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ในบทบาทหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อประชาชน ปกป้องงบประมาณแผ่นดินด้วยระบบรัฐสภา ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy