Social :

ประกาศจาก...สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562

14 ต.ค. 62 17:10
ประกาศจาก...สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562

ประกาศจาก...สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


 
3. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาทางกฏหมาย สาขาวิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

4. ครู กศน. ตำบล
จำนวน 9 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ กคศ.รับรองทุกสาขา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy