Social :

ประกาศจาก...กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 )

16 ต.ค. 62 17:10
ประกาศจาก...กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 )

ประกาศจาก...กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

16 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงานเปนไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณ ประจําป และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินของ หนวยงาน
(๓) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่ขึ้นจริง
(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารงานด้านอื่น ๆ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๕) ร่างหนังสือตอบโต้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงตามรูปแบบและระเบียบที่กำหนด
(๖) ศึกษาและติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแกเจาหนาที่ภายในหน่วยงาน เพื่อถายทอดความรูแก่ผูที่สนใจ
(๒) ประสานงานกับทุกระดับหนวยงาน เพื่อขอความชวยเหลือ และความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
(๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๑๘๐ คะแนน)
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายในตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ส่วนที่ ๒ ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27775ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy