Social :

พร้อมงดใช้ข้อบังคับ! ส.ว.ขยายเวลาตรวจคุณสมบัติตุลาการศาลรธน.

21 ต.ค. 62 07:10
พร้อมงดใช้ข้อบังคับ! ส.ว.ขยายเวลาตรวจคุณสมบัติตุลาการศาลรธน.

พร้อมงดใช้ข้อบังคับ! ส.ว.ขยายเวลาตรวจคุณสมบัติตุลาการศาลรธน.

ส.ว. ตั้ง กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมงดใช้ข้อบังคับขยายเวลาตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลได้รับการเสนอชื่อนั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


การประชุมสมาชิกวุฒิสภา สมัยวิสามัญ วันนี้ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบตั้งกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการศึกษาคู่ขนาน พร้อมกับการพิจารณาศึกษาของสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านความเห็นชอบวาระรับหลักการแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งร่างงบประมาณปี 2563 จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในปีหน้าช่วงเดือนมกราคม ซึ่งทำให้วุฒิสภามีช่วงเวลาพิจารณาศึกษาน้อย จึงได้ตั้งกรรมาธิการศึกษาคู่ขนานในช่วงนี้ไปพร้อมกัน
โดยสัดส่วนคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างกฏหมายงบประมาณจำนวน 40 คน ก็มีสัดส่วนจากผู้แทนในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 24 คณะ คณะละ 1 คน
คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณจำนวน 7 คน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 4 คน, นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจำนวน 3 คน และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานงบประมาณและผู้แทนกระทรวงการคลัง อีก 2 คน

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน วาระที่ 3 คือ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 30 คน ตั้งคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแทนตำแหน่งที่ว่าง และตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนแทนตำแหน่งที่ว่าง

และที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 105 วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 30 วัน จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภา รับฟังพระราชกฤษฏีกาฯ ปิดประชุมสมัยวิสามัญ และปิดประชุมในเวลา 11.45 น.ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy