Social :

ประวัติ อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

22 ต.ค. 62 00:10
ประวัติ อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ประวัติ อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ประวัติ อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

สำหรับ อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดิมดำรงยศ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เกิดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2528 จ.น่าน
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์) ต.ท่าวังผม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

โดยในปี พ.ศ.2551 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ.2551

 

โพสต์โดย : Ao