Social :

ประกาศจาก...สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( วันที่ 11 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2562 )

05 พ.ย. 62 11:11
ประกาศจาก...สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( วันที่ 11 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( วันที่ 11 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

5 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและการสื่อสาร
บริหารจัดการระบบอุปกรณ์และสื่อสัญญาณ บริหารจัดการความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและการสื่อสาร กำกับดูแลเว็บไซต์และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย บริการและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ส่วน ดังนี้
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(1)วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 170 คะแนน)
ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ Network เบื้องต้น
Webservice หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27861ขอขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com
โพสต์โดย : monnyboy