Social :

ประกาศจาก...กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติราชการจังหวัดชุมพร) ( 11 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2562 )

05 พ.ย. 62 14:11
ประกาศจาก...กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติราชการจังหวัดชุมพร) ( 11 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2562 )

ประกาศจาก...กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติราชการจังหวัดชุมพร) ( 11 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

5 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติราชการจังหวัดชุมพร)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๓. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. งานธุรการ และงานสารบรรณ
๖. งานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้พื้นฐานด้านแรงงานทั่วไป ๒. ความรู้พื้นฐานด้านพัสดุ ระเบียบงานสารบรรณ และการใช้คอมพิวเตอร์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
๑. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (ทดสอบการพิมพ์เอกสารโดยคอมพิวเตอร์) ๒. สามารถทำงานเป็นทีม ๓. มีมนุษยสัมพันธ์ ๔. มีจิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วั นจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27857ขอขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy