Social :

ประกาศจาก...กรมสื่อสารอิเล็กทรกนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 ธันวาคม 2562

06 พ.ย. 62 08:11
ประกาศจาก...กรมสื่อสารอิเล็กทรกนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 ธันวาคม 2562

ประกาศจาก...กรมสื่อสารอิเล็กทรกนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 ธันวาคม 2562

กรมสื่อสารอิเล็กทรกนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 ธันวาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรกนิกส์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ช่างเครื่องสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

2. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00


3. ช่างไม้ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม้ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com


ขอขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy