Social :

ประกาศจาก...สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2562 )

07 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

6 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,000ตามเอกสาร16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามเอกสาร เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ทั้งในและต่างประเทศ
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตามเอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ตามเอกสาร การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กร
ตามเอกสาร ความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27863ขอขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy