Social :

ประกาศจาก...กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

08 พ.ย. 62 14:11
ประกาศจาก...กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศจาก...กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ

1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดสอบให้เฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน และโครงการด้านส่งเสริมการเกษตร
(2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร การพัฒนาการเกษตรในระดับจังหวัด

ภาค ประเทศ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมือง เพื่อจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการด้านการส่งเสริมการเกษตร
(3) เสนอข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร แผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน โครงการ และมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
(5) วางระบบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
ด้านพืชผลการเกษตร
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน ในประเด็นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การบริหาร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรืองานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการเกษตร แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประสานและจัดการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการ นโยบายและแนวทางส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายติดตามและประเมินผล เป็นต้น

ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562


*****************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:/perdsorbtoday.com/

โพสต์โดย : monnyboy