Social :ช่วย "ค่าไฟ" ใช้ฟรี ไม่เกิน 5 แอมป์ สูงสุด 90 หน่วยต่อเดือน

08 เม.ย. 63 12:04
ช่วย "ค่าไฟ" ใช้ฟรี ไม่เกิน 5 แอมป์ สูงสุด 90 หน่วยต่อเดือน

ช่วย "ค่าไฟ" ใช้ฟรี ไม่เกิน 5 แอมป์ สูงสุด 90 หน่วยต่อเดือน

ช่วย "ค่าไฟ" ใช้ฟรี ไม่เกิน 5 แอมป์ สูงสุด 90 หน่วยต่อเดือน


โดยมติที่ ครม.เห็นชอบ เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการค่าไฟฟ้า คือกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเม.ย.–มิ.ย.2563)


ซึ่งจากมาตรการนี้ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 3,029 ล้านบาท  จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ รวม 6.4 ล้านราย

2.เห็นชอบการ "ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์" เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.2563 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่มีเบี้ยปรับ

MulticollaC
ซึ่งการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เดือนเม.ย. – มิ.ย.2563) ผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 6,346 ล้านบาท กฟน. 301 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้

"จึงมีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นวงเงิน ประมาณ 9,375 ล้านบาท"

 
ขอขอบคุณข้อมูล -PPTV HD 36

 

โพสต์โดย : Ao