Social :"กยศ." ผ่อนปรนเกณฑ์กู้ยืมเรียน ให้สถานศึกษาช่วยกวดขันเด็กใช้เงินคืนจะดีกว่า

03 ส.ค. 59 10:00
"กยศ." ผ่อนปรนเกณฑ์กู้ยืมเรียน ให้สถานศึกษาช่วยกวดขันเด็กใช้เงินคืนจะดีกว่า

"กยศ." ผ่อนปรนเกณฑ์กู้ยืมเรียน ให้สถานศึกษาช่วยกวดขันเด็กใช้เงินคืนจะดีกว่า

" กยศ." ผ่อนปรนเกณฑ์กู้ยืมเรียน 

ให้สถานศึกษาช่วยกวดขันเด็กใช้เงินคืนจะดีกว่า

 
นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกู้ กยศ.ให้สถานศึกษา จำนวน 1,221 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก และการประเมินคุณภาพตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน ได้กู้ยืม กยศ.ในปีการศึกษา 2559 อีกทั้งที่ประชุมยังได้หารือถึงเกณฑ์การกู้ยืม กยศ.ที่ระบุว่า สถานศึกษาที่ขอยื่นกู้ต้องผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

Lif
 

ซึ่งตนได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้ สมศ.กำลังอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการประเมินใหม่ จะไม่มีรับรองมาตรฐานอีกต่อไป แต่ให้คะแนนเป็น 4 ระดับ ดีมาก-ดี-พอใช้-ต้องปรับปรุง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ.สอดคล้องกับการประเมินของ สมศ.ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษา

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การกู้ยืมที่กำหนดให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งจะต้องเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 แต่ที่ประชุมขอให้ยกเว้นหลักเกณฑ์นี้ไปก่อน แต่ในปีต่อไปจะใช้หลักเกณฑ์ใดนั้น กยศ.คงต้องไปหารืออีกครั้ง ซึ่งตนได้มีข้อเสนอแนะไปว่าอยากให้ยกเลิกหลักเกณฑ์นี้ไปเลย เพราะหากมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยจะทำให้สถานศึกษาปล่อยเกรดจนเป็นเกรดเฟ้ออย่างแน่นอน อีกทั้งยังเป็นการปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา ทำให้เด็กเรียนอ่อนไม่ได้เรียนต่อ และเด็กเหล่านี้ก็จะไม่มีที่ยืนในสังคม ซึ่งเท่ากับขัดต่อหลักการของ กยศ.ที่ระบุว่าเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือคนยากจน

 

ผมเข้าใจ กยศ.หากไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยจะทำให้เด็กเรียนอ่อน เมื่อจบการศึกษาไปแล้วหางานทำยาก และอาจไม่ใช้เงินคืนกองทุน แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้น กยศ.ควรใช้หลักเกณฑ์สร้างจิตสำนึกให้สถานศึกษาช่วยกวดขันเด็กใช้เงินคืนจะดีกว่า หากสถานศึกษาใดไม่กวดขันก็ให้งดการให้ทุนไปเลย

 


เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด