Social :ศธ.รับลูก ‘กม.แม่วัยใส’ ท้องระหว่างเรียน เล็งอบรมครู-ผู้บริหาร รร. รองรับ กม.การตั้งครรภ์

04 ส.ค. 59 14:19
ศธ.รับลูก ‘กม.แม่วัยใส’ ท้องระหว่างเรียน เล็งอบรมครู-ผู้บริหาร รร. รองรับ กม.การตั้งครรภ์

ศธ.รับลูก ‘กม.แม่วัยใส’ ท้องระหว่างเรียน เล็งอบรมครู-ผู้บริหาร รร. รองรับ กม.การตั้งครรภ์

ศธ.รับลูก กม.แม่วัยใส ท้องระหว่างเรียน 

เล็งอบรมครู-ผู้บริหาร รร. รองรับ กม.การตั้งครรภ์

 


นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 โดยกำหนดให้วัยรุ่น หมายถึงบุคคลอายุ

MulticollaC
10-20 ปี เน้นการให้สิทธิ์แก่วัยรุ่นเรื่องการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรโอกาสในการได้รับการศึกษา

 

นพ.กำจร กล่าวว่า เมื่อ พ.ร.บ.แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น ศธ.จะนำ พ.ร.บ.ดังกล่าวมาศึกษาในรายละเอียด และหากมีมาตราใดที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา รวมไปถึงจะจัดทำหลักสูตรอบรมครูและผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผ่านระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือระบบทีอีพีอี ออนไลน์ ด้วย

จากนี้ไปผู้บริหารและครูทุกคนจะต้องรับรู้ว่า ต่อไปหากมีกรณีเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียนเกิดขึ้นในสถานศึกษา ถือเป็นสิทธิ์ของเด็ก โรงเรียนจะปฏิเสธจัดการศึกษาให้เด็กไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ยังเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน หรือการสอนเพศศึกษา ครูจะต้องให้ความสำคัญในการให้ความรู้มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมครูและผู้บริหารเองก็ต้องเข้าใจ รู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กกำลังสนใจในเรื่องใด จะได้สามารถไปให้ข้อมูลความรู้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสมtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด