Social :แจงข่าวปลอม! ไทยมีหนี้สาธารณะพุ่ง 78 ล้านล้านบาทไม่จริง

28 พ.ย. 63 18:11
แจงข่าวปลอม! ไทยมีหนี้สาธารณะพุ่ง 78 ล้านล้านบาทไม่จริง

แจงข่าวปลอม! ไทยมีหนี้สาธารณะพุ่ง 78 ล้านล้านบาทไม่จริง

แจงข่าวปลอม! "สบน." ยืนยันหนี้สาธารณะ 78 ล้านล้านบาทไม่จริง ชี้มีแค่ 7.8 ล้านล้านบาท คิดเป็น 49.34% ต่อ GDP


นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวถึงการแชร์รูปภาพและเนื้อข่าวว่า หนี้สาธารณะของประเทศไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 สูงถึง 78 ล้านล้านบาท นั้นขอชี้แจงว่า เนื้อหาข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หนี้สาธารณะมีจำนวนทั้งสิ้น 7.8 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP เท่ากับ 49.34%

ภาพจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt
MulticollaC
Management Office

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงการคลัง ได้บริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด โดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2564 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลัง ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 60%

อย่างไรก็ตาม การเจตนานำเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขอบคุณข้อมูล- The Bangkok Insight

โพสต์โดย : Ao