Social :ศธ. ยกเลิกแล้ว สอบโอเน็ต ป.6 ม.3 เปิดให้ นักเรียน เข้าสอบตามความสมัครใจ

08 ม.ค. 64 13:01
ศธ. ยกเลิกแล้ว สอบโอเน็ต ป.6 ม.3 เปิดให้ นักเรียน เข้าสอบตามความสมัครใจ

ศธ. ยกเลิกแล้ว สอบโอเน็ต ป.6 ม.3 เปิดให้ นักเรียน เข้าสอบตามความสมัครใจ

ศธ. ยกเลิกแล้ว การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือ ข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้นป.6 และ ม.3 เปิดให้ นักเรียน เข้าสอบตามความสมัครใจ


วันที่ 8 ม.ค.2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)โดยระบุว่าตามที่ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 นั้น

เนื่องจาก การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ต้องปิดทำการเรียนการสอนจากผลกระทบของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย แตกต่างกันตามสภาพความพร้อมของสถานศึกษา ดังนั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงไม่สามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

ประกอบกับมีนักเรียนเพียงบางกลุ่ม ที่ใช้ผลการทดสอบดังกล่าวไปใช้ประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้ง ศธ.มีนโยบายลดภาระให้แก่นักเรียน นักศึกษา และลดความซ้ำซ้อนของการประเมินทางการศึกษา

อาศัยอำนางตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เฉพาะในการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
Lif
6 และชั้นมัธยมศึกษาปี 3

ทั้งนี้ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามหนังสือเรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทางการศึกษาทุกเขต ระบุว่า ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา

เพื่อลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา และลดความเครียดของนักเรียน สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอสรุปแนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังต่อไปนี้

1. กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

2. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่อไป

โพสต์โดย : ต้นน้ำ