Social :ปีนี้ไม่มีเขาชนไก่! รด. ยกเลิกฝึกภาคสนาม ฝึกผ่านออนไลน์แทน

08 ม.ค. 64 16:01
ปีนี้ไม่มีเขาชนไก่! รด. ยกเลิกฝึกภาคสนาม ฝึกผ่านออนไลน์แทน

ปีนี้ไม่มีเขาชนไก่! รด. ยกเลิกฝึกภาคสนาม ฝึกผ่านออนไลน์แทน

รด. ประกาศยกเลิกฝึกภาคสนามทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ทบ.ห่วงปัญหาโควิดระบาด เปลี่ยนอบรมผ่านออนไลน์แทนยันรักษามาตรฐานเดิม

วันที่ 8 ม.ค.64 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.ท.หญิงนุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าในห้วงเดือน ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี กองทัพบกจะจัดการฝึกภาคสนามให้นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ทางยุทธวิธี เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทหารกองหนุนเมื่อมีการเรียกระดมพล

แต่เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กองทัพบกจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่มิให้ขยายเป็นวงกว้างสอดรับกับสถานการณ์ ประกอบกับกองทัพบกทราบถึงความห่วงใยและข้อกังวลใจของผู้ปกครองและครอบครัวที่มีต่อบุตรหลานที่จะต้องเข้ารับการฝึก
MulticollaC

ดังนั้นกองทัพบกจึงได้ประกาศยกเลิกการฝึกภาคสนามของ นศท. ประจำปี 63 สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 2-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในแต่ละปีจะมี นศท. หมุนเวียนเข้ารับการฝึกภาคสนาม จำนวนกว่า 200,000 นาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางยุทธวิธีในการดำรงชีพตามภูมิประเทศ พร้อมเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กำลังพลสำรองได้ในอนาคต

โดยกองทัพบกได้พิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการฝึกภาคสนามและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของการฝึกภาคสนาม ประกอบกับเป็นการรักษาสิทธิในระบบกำลังสำรองให้ นศท. ได้สำเร็จตามขั้นตอนของหลักสูตร ได้รับการเลื่อนชั้นปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยขอให้ นศท. ติดตามข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติจากศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศต่อไป

โพสต์โดย : ต้นน้ำ