Social :ยืนยันพร้อมมุ่งมั่นบูรณาการ กอ.รมน.แจงงบฯติดตั้งแผงโซลาเซลล์อมก๋อย

16 ม.ค. 64 07:01
ยืนยันพร้อมมุ่งมั่นบูรณาการ กอ.รมน.แจงงบฯติดตั้งแผงโซลาเซลล์อมก๋อย

ยืนยันพร้อมมุ่งมั่นบูรณาการ กอ.รมน.แจงงบฯติดตั้งแผงโซลาเซลล์อมก๋อย

กอ.รมน. แจงงบประมาณในการติดตั้งแผงโซลาเซล ใน อ.อมก๋อย ยืนยันพร้อมมุ่งมั่นบูรณาการ และเป็นที่พึ่งให้ประชาชนทุกโอกาสพล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชี้แจงกรณีที่มีเอกสารประกาศเชิญชวน การประกวดราคาของการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ทางสื่อโซเชียล จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ว่า แนวทางการจัดทำโครงการฯ งบประมาณ จำนวน 45.1 ล้านบาทโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี 2562 เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 215 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเธียม) ขนาดความจุ 998 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง พร้อมติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนระยะทาง 5,409 เมตร,ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 120 ชุด และโรงคลุมแบตเตอรี่ฯ ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 5แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านพะอัน ต.สบโขง ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์, หมู่บ้านจกปก ต.แม่ตื่น ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20
MulticollaC
กิโลวัตต์, หมู่บ้านห้วยไก่ป่า ต.แม่ตื่น ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20 กิโลวัตต์, หมู่บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20 กิโลวัตต์ และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยกำหนดราคากลางของโครงการตามบัญชีราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และการสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย บริษัท บี.เอ็น.โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด ที่เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ที่ได้จดทะเบียนตั้ง บริษัทในปี 2557 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทนอย่างชัดเจน ประกอบกับมีผลงานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานวงเงินไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาทตามเงื่อนไข


อย่างไรก็ตาม กอ.รมน. พร้อมมุ่งมั่น บูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy