Social :โปรดชี้แจง! กมธ.ยื่นป.ป.ช.เร่งชี้มูลคนทุจริตซื้อถุงมือยาง

04 ก.พ. 64 07:02
โปรดชี้แจง! กมธ.ยื่นป.ป.ช.เร่งชี้มูลคนทุจริตซื้อถุงมือยาง

โปรดชี้แจง! กมธ.ยื่นป.ป.ช.เร่งชี้มูลคนทุจริตซื้อถุงมือยาง

กมธ.ป้องกันการฟอกเงิน ทำหนังสือถึง ป.ป.ช. เร่งรัด การชี้มูลความผิดคนทุจริตจัดซื้อ ถุงมือยาง ขององค์การคลังสินค้า
ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง โฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และคณะ แถลงข่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาศึกษากรณีการทุจริตการจัดซื้อถุงมือยาง ขององค์การคลังสินค้า โดยได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
ซึ่งที่ประชุมคณะมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ ทำหนังสือขอให้องค์การคลังสินค้า ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบว่ามีการกระทำความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา หรือความผิดตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อไป
MulticollaC

และทำหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เร่งรัดการชี้มูลการกระทำความผิดของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผลการตรวจสอบ กรณีการทุจริตการจัดซื้อถุงมือยาง ขององค์การคลังสินค้า เป็นเอกสารต่อคณะกรรมาธิการฯ
ทั้งนี้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า พบความผิดทางอาญาหรือความผิดอื่นใดที่เกี่ยวข้องและองค์การคลังสินค้า ไม่ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคณะกรรมาธิการฯ จะทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดีในความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต่อไป
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews
 

โพสต์โดย : monnyboy