Social :เป็นรูปธรรมมากที่สุด “ดอน” มอบนโยบายถึงโมเดลเศรษฐกิจ

05 ก.พ. 64 07:02
เป็นรูปธรรมมากที่สุด “ดอน” มอบนโยบายถึงโมเดลเศรษฐกิจ

เป็นรูปธรรมมากที่สุด “ดอน” มอบนโยบายถึงโมเดลเศรษฐกิจ

“ดอน” มอบนโยบายถึงโมเดลเศรษฐกิจ ต่อที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เน้นย้ำเร่งรัดการนำ BCG ไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/256 ว่า ได้มอบนโยบายสำคัญถึงโมเดลเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG. ซึ่งรัฐบาลอนุมัติให้เป็นวาระแห่งชาติ
โดยมองว่าเป็นยุทธศาสตร์หลังโควิด-19 ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มในด้านต่างๆ ทั้งอาหาร การเกษตร สุขอนามัย การแพทย์ พลังงาน และการท่องเที่ยวต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือกัน ทั้งภาคเอกชน ชุมชนเยาวชน โดยเน้นย้ำว่าให้เร่งรัดการนำ BCG ไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน แม้จะใช้เวลาแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของไทยเพื่อสร้างการเจริญเติบโต

โดยย้ำว่าจะมีคุณค่าและประโยชน์ต่อพลเมืองโลกในระยะยาวขณะที่บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ในการบริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการวางรากฐานองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลด้านยาและวัคซีนที่ต่อยอดไปได้ไม่สิ้นสุด และการเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายด้านความมั่นคงทางสุขภาพในอนาคต

MulticollaC
นอกจากนี้ การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของไทย คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 1 ของ GDP และงบประมาณในด้านการอุดมศึกษาก็ได้รับความสำคัญเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญที่สุดคือ การลงทุนในด้านเหล่านี้จะต้องช่วยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อช่วยฟื้นฟูและทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 


 

เห็นชอบกรอบวงเงินงบฯปี65 จำนวน 117,880 ล้านบาท นำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ระบุว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวนวงเงินทั้งสิ้น 117,880 ล้านบาท สอดคล้องกับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยงบบุคลากร จำนวน 70,427 ล้านบาท (ร้อยละ 60) งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น จำนวน 38,653 ล้านบาท (ร้อยละ 33) และได้จัดให้มีงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 8,800 ล้านบาท (ร้อยละ 7)

รวมถึงที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy