Social :รอรับได้เลย! มติครม.แต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

10 ก.พ. 64 07:02
รอรับได้เลย! มติครม.แต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

รอรับได้เลย! มติครม.แต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

ครม.เห็นชอบจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ พร้อมแต่งตั้ง ข้าราชการหลายตำแหน่ง ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งขรก.สังกัดกต.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564โดยให้หน่วยราชการแต่ละหน่วยใช้งบประมาณของตนเองในปีงบประมาณ 2564 ในการดำเนินงานหรือทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมได้ พร้อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมฯ
พร้อม น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับ โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้พิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้วเห็นว่า มีกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง จำนวน 7 ฉบับดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติใน ม.77 ของ รัฐธรรมนูญจึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.เพื่อยกเลิกกฎหมายซึ่งมีลักษณะดังกล่าว รวม 7 ฉบับ ได้แก่พ.ร.บ. จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช 2479, พ.ร.ก.ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำพุทธศักราช 2483, พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484, พ.ร.บ.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงครามพุทธศักราช 2488, พ.ร.บ. กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ.2491,พ.ร.บ. จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2501 และพ.ร.บ. การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548
นางสาวไตรศุลี ยังกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งนางสุพัชรี ธรรมเพชร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.64 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ แทนผู้ที่ลาออกและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.64 เป็นต้นไป

 

ครม.มติแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 2 ราย
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
Lif
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างคือ นางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และ นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 2 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

 

คณะรัฐมนตรี มติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 3 ราย
นางสาวไตรศุรี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 3 ราย คือ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตรเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 15 พ.ค.64 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 (นายธีรวัฒน์ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ต.ค.64),
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.64 ถึงวันที่ 2 ก.พ.65

และนายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบ 4 ปีในวันที่ 14 ก.พ.64 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 ( นายพรพงศ์ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ต.ค.64 )ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy