Social :กรมการปกครอง ขับเคลื่อนงาน ‘ควบคุมค่าเช่านา’ ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกร

16 ส.ค. 59 17:02
กรมการปกครอง ขับเคลื่อนงาน ‘ควบคุมค่าเช่านา’ ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกร

กรมการปกครอง ขับเคลื่อนงาน ‘ควบคุมค่าเช่านา’ ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกร

กรมการปกครอง ขับเคลื่อนงาน ควบคุมค่าเช่านา ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกร
 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ประเทศไทยประสบปัญหาด้านข้าวอย่างรุนแรง ทั้งในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และราคาขายข้าวไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ต้นทุนในการผลิตข้าวที่สูง ส่งผลให้ชาวนาประสบกับปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาสังคม จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาข้าวให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีการบูรณาการทุก ภาคส่วน


 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ดำเนินการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต ในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมค่าเช่านาเจรจาลดค่าเช่านาให้แก่ชาวนา เพื่อลดต้นทุนการผลิต และชาวนามีรายได้ที่เหมาะสมและได้รับความเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้


 

( ๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับการดำเนินการตามนโยบายการลดต้นทุนการผลิตในระดับจังหวัด ทั้ง ๕ มาตรการตามนโยบายดำเนินการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านา.เพื่อช่วยเหลือชาวนา

 


( ๒) ให้อำเภอสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้เช่านาและผู้ให้เช่านา (ดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ดำเนินการต่อเนื่องโดยการทบทวนบัญชีรายชื่อผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 


MulticollaC
( ๓) ตรวจสอบการจ่ายค่าเช่านาในรอบปีที่ผ่านมา (ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙) หากพบว่ามีการเรียกเก็บค่าเช่านาเกินกว่าที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) กำหนดให้คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ให้เช่านาทุกราย

 


( ๔) แจ้งให้ชาวนาสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาทราบ

 


( ๕) ให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการควบคุมการเช่านาทุกรายในพื้นที่ที่ให้มีการเช่านาให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล ) ประกาศกำหนด

 


( ๖) อำเภอมอบหมายให้คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) ชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท

 


( ๗) กรณีมีเหตุแห่งภัยธรรมชาติ ให้คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) ประกาศเป็นท้องที่เสียหายและลดค่าเช่านาหรืองดค่าเช่านา ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๒

 


อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการควบคุมค่าเช่านา เป็นปัจจัยหนึ่งของการลดต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ชาวนามีรายได้ที่เหมาะสมและได้รับความเป็นธรรมทั้งผู้เช่านา และผู้ให้เช่านาในทุกพื้นที่

 
ที่มา : กรมการปกครอง fanpage

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด