Social :ตระหนักรู้ วันแห่งครอบครัว! นายกฯมอบสารวันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว

14 เม.ย. 64 10:04
ตระหนักรู้ วันแห่งครอบครัว! นายกฯมอบสารวันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว

ตระหนักรู้ วันแห่งครอบครัว! นายกฯมอบสารวันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว

นายกรัฐมนตรี มอบสาร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ปี 2564 ส่งความปรารถนาดีแด่ผู้สูงอายุ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ วันแห่งครอบครัว
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาส วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และ วันแห่งครอบครัว ประจำปี 2564 โดยส่งความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุ และผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านกิจการผู้สูงอายุและครอบครัวทุกคนที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ถือเป็นวันสำคัญ ที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจที่เชื่อมโยง ความรักและความผูกพัน ให้แก่คนในครอบครัว เป็นผู้บ่มเพาะภูมิปัญญาความรู้หลากหลายประการในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อสังคม ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ


MulticollaC
นายกฯ ยังเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่ค่อย ๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก ความรักความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวที่คอยประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจากความร่วมมือของครอบครัวคนไทยทุกคน ประเทศจึงได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ รัฐบาลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกครอบครัวจะช่วยกันป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจให้แข็งแรงและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการป้องกันตนเองแล้ว ยังเป็นการป้องกันสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคมเพื่อให้ทุกครอบครัวไทยสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้ต่อไปนายกรัฐมนตรี อวยพรผู้สูงอายุและคนไทยทุกครอบครัวมีความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความเอื้ออาทรกันในทุกโอกาส
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy