Social :สถานการณ์โควิดรุนแรง! กกต.แนะพรรคการเมืองเลื่อนจัดประชุมใหญ่ได้

17 เม.ย. 64 07:04
สถานการณ์โควิดรุนแรง! กกต.แนะพรรคการเมืองเลื่อนจัดประชุมใหญ่ได้

สถานการณ์โควิดรุนแรง! กกต.แนะพรรคการเมืองเลื่อนจัดประชุมใหญ่ได้

กกต.แนะพรรคการเมือง เลื่อนจัดประชุมใหญ่ได้ สถานการณ์โควิดรุนแรง ต้องแจ้งนายทะเบียนพรคคการเมืองภายใน 30 เม.ย.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารเรื่องการประชุมใหญ่พรรคการเมืองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี และมาตรา 61 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยจะต้องจัดส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

MulticollaC

สำนักงาน กกต. ขอเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรคการเมืองโดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้สามารถแจ้งเหตุ ดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy