Social :เด็กไทย...กินนมไม่จู๊ดๆ แล้ว พบ ‘นมโรงเรียน’ แนวโน้มดีขึ้น จากที่ไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 25 เหลือเพียง 8.5 เท่านั้น

18 ส.ค. 59 17:48
เด็กไทย...กินนมไม่จู๊ดๆ แล้ว พบ ‘นมโรงเรียน’ แนวโน้มดีขึ้น จากที่ไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 25 เหลือเพียง 8.5 เท่านั้น

เด็กไทย...กินนมไม่จู๊ดๆ แล้ว พบ ‘นมโรงเรียน’ แนวโน้มดีขึ้น จากที่ไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 25 เหลือเพียง 8.5 เท่านั้น

เด็กไทย...กินนมไม่ จู๊ดๆ แล้ว  พบ นมโรงเรียน แนวโน้มดีขึ้น 

จากที่ไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 25 เหลือเพียง 8.5 เท่านั้น 

 

 

 


นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในเรื่องนมโรงเรียน ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลค์บอร์ด ( Milk Board) โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบคุมคุณภาพนมพร้อมดื่ม ทั้งพัฒนามาตรฐานโรงงานแปรรูปนมและศักยภาพผู้ผลิต ให้ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือ GMP ซึ่งจะตรวจโรงงานแปรรูปนมปีละ 2 ครั้ง หากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะระงับการผลิตเพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์นม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 267 พ.ศ. 2545 สุ่มตรวจคุณภาพนมพร้อมดื่มที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นระยะๆ

 

โดยผลของการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที เมื่อเดือน มิ.ย. 2559 ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้ตรวจนมโรงเรียนในโรงงานที่ได้รับโควตาผลิตนมโรงเรียนและนมที่ส่งถึงโรงเรียนแล้ว ทั้งด้านโภชนาการ และด้านเชื้อโรค

 

พบนมที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 8.5 ซึ่งลดลงจากเดิมที่พบมากถึงร้อยละ

Lif
25 ถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาคุณภาพนมโรงเรียนและเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่านมโรงเรียนมีคุณภาพและความปลอดภัย เด็กไทยจะมีโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการสมวัย ที่สำคัญจะไม่มีเด็กที่จะต้องได้รับผลกระทบจากนมที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

 


 


ทั้งนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและลดปริมาณจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต้องเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 7-10 วัน และมีการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม ตั้งแต่โรงงานผลิต ระหว่างการขนส่งนมไปยังโรงเรียน จนถึงการเก็บรักษาที่โรงเรียนก่อนแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนดื่ม  

 


 


ส่วน  นมยูเอชที เป็นนมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน 6-9 เดือน แต่ไม่ควรเก็บนมไว้ที่อุณหภูมิสูง และไม่วางกล่องนมให้ถูกแสงแดดโดยตรง ในการขนส่งและเก็บรักษา ควรบรรจุกล่องนมในลังกระดาษ และไม่ซ้อนลังหลายชั้น เพราะกล่องนมอาจเสียหาย เกิดรอยรั่วซึม ทำให้เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในกล่องนม ทำให้นมเสียได้ และเมื่อเปิดกล่องแล้วดื่มไม่หมด ควรนำนมที่เหลือไปเก็บไว้ในตู้เย็นและดื่มให้หมดภายใน 3-5 วัน

 


 

topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด