Social :ต้องช่วยกัน! กสม.เสนอรบ.ร่วมเอกชนสร้างความเข้าใจวัคซีนโควิด

13 พ.ค. 64 07:05
ต้องช่วยกัน! กสม.เสนอรบ.ร่วมเอกชนสร้างความเข้าใจวัคซีนโควิด

ต้องช่วยกัน! กสม.เสนอรบ.ร่วมเอกชนสร้างความเข้าใจวัคซีนโควิด

กสม.เสนอรัฐบาลร่วมมือเอกชนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิดที่ถูกต้อง พร้อมมีมาตรการเยียวยาด้านเศรษฐกิจ
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม่ ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ผู้เจ็บป่วย และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก กสม. ได้ติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง และเห็นว่ารัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขทั้งการดูแลรักษาและการป้องกันโรคมาโดยตลอด ประกอบกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึง จัดสรรและจัดลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไว้

ดังนั้น กสม.
MulticollaC
จึงขอเสนอแนะรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ควรพิจารณาดำเนินการในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. รัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการและประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เช่น ความจำเป็นและประโยชน์ในการฉีดวัคซีน ชนิดของวัคซีน ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่สร้างความสับสน และตื่นตระหนก ตลอดจนเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่โดยเร็ว อย่างเท่าเทียม

2. ประชาชนควรให้ความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

3. รัฐบาลควรมีมาตรการเยียวยาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงมาตรการที่ผ่านมาสามารถดำรงชีพตามมาตรฐานขั้นต่ำ

ทั้งนี้ กสม. ขอชื่นชมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้เสียสละอุทิศตนร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเต็มกำลัง และขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง


 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy