Social :สร้างภูมิคุ้มกันหมู่! ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมสถานที่สำหรับบริการฉีดวัคซีน

23 พ.ค. 64 09:05
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่! ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมสถานที่สำหรับบริการฉีดวัคซีน

สร้างภูมิคุ้มกันหมู่! ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมสถานที่สำหรับบริการฉีดวัคซีน

ศบค.มท. เผย ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมสถานที่กว่า 1,400 จุด สำหรับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ประชาชนทั่วประเทศ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาร่วมกันด้านการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในวันที่ 28 พ.ค.2564 โดยวางระบบการฉีดวัคซีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง สะดวก และเป็นไปตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีน บุคลากร
MulticollaC
และวัสดุอุปกรณ์ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค.2564 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชาชน จำนวนกว่า 1,400 แห่ง สามารถรองรับประชาชนได้รวม 8.2 แสนคนต่อวัน


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy