Social :ปลดล็อกปัญหาประเทศ!! รบ.รอแจงงบฯ65ปัดหนี้พุ่งรับโควิดทำรายได้รัฐลด

24 พ.ค. 64 09:05
ปลดล็อกปัญหาประเทศ!! รบ.รอแจงงบฯ65ปัดหนี้พุ่งรับโควิดทำรายได้รัฐลด

ปลดล็อกปัญหาประเทศ!! รบ.รอแจงงบฯ65ปัดหนี้พุ่งรับโควิดทำรายได้รัฐลด

รัฐบาล แจง3ประเด็นที่เข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมใช้เวทีสภา แจงงบประมาณ ปี65 ขณะนายกฯ เร่งเดินหน้าสร้างโอกาสปชช. และเป็นธรรมปลดล็อกปัญหาประเทศ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร ระหว่าง 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.ว่า ถือเป็นพื้นที่การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐบาลพร้อมชี้แจงให้ข้อมูลถึงความจำเป็น ในการใช้จ่ายงบประมาณปี 65 และขณะเดียวกัน ส.ส. จะได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง หากการใช้เวลาอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนด้วย เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากบางกลุ่ม
โดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับพ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายลงทุนปี 65 วงเงิน 624,399 ล้านบาท (20.14% ของงบประมาณรายจ่าย) น้อยกว่าการขาดดุลงบประมาณ ที่ตั้งไว้ 700,000 ล้านบาท ไม่ได้ขัดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ตามที่เข้าใจผิดกัน แม้กฎหมายได้กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี

อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาในวรรคสอง ของมาตรา20 ด้วย ซึ่งกำหนดข้อยกเว้น กรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งได้ ให้รัฐบาลแสดงเหตุผลความจำเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย และเพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด ครม. เมื่อ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักการมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนขาดดุล และจะรายงานให้สภาฯได้ทราบ
ส่วนข้อวิจารณ์ว่า กระทรวงกลาโหมได้งบประมาณมากกว่า กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในความเป็นจริง งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขนั้น ยังมีในส่วนของกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเมื่อรวมงบประมาณเข้าด้วยกันแล้ว ด้านการสาธารณสุขได้รับการจัดสรรมากกว่ากลาโหม กว่า 9.2 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเลขการรายงานเงินขาดทุนสะสม ของธนาคารแห่งประเทศไทย มูลค่า 1.069 ล้านล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ใช่หนี้สาธารณะ เป็นการแสดงรายการงบการเงินของ ธปท. และเป็นธุรกรรมที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารฯ ในการดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ

นางสาวรัชดา
Lif
กล่าวด้วยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ส่งผลให้ประมาณการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 65 มีจำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณปีก่อน ที่กำหนดไว้ 3,285,962.5 ล้านบาท ประเด็นข้อสงสัยจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลพร้อมชี้แจงข้อมูลถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการใช้งบประมาณแผ่นดินในแผนงาน และโครงการต่างๆ

รวมถึงความสอดคล้องต่อสถาณการณ์ของประเทศ ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ประเทศจะได้เดินหน้าบนพื้นฐานความเข้าใจ แม้อาจมีความเห็นต่างกันบ้าง

 

 

นายกฯขอบคุณ-ให้กำลังใจทุกหน่วยดูแลปชช.สงกรานต์

นายกฯ เร่งเดินหน้าสร้างโอกาสให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมปลดล็อกปัญหาประเทศ
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาประเทศไทยต่อเนื่อง ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาเชิงโครงสร้าง หลังจากรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประสบความสำเร็จ “ปลดธงแดง” ICAO ไทยถูกถอดจากรายชื่อประเทศที่มีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (SSC) จาก ICAO หรือ ได้สำเร็จเมื่อ 6 ตุลาคม 2560 และสามารถปลด “ใบเหลืองการทำประมง IUU” ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาปรับสถานการณ์ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย จากประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์เลวร้ายที่สุด Tier 3 ให้อยู่ในระดับTier 2 ประเทศที่พยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี 2561 –ปัจจุบัน ซึ่งเป็นลำดับที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี เป็นเครื่องยันความสำเร็จของรัฐบาลในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่คั่งค้างมาอย่างยาวนาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังเดินหน้าแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติอย่างต่อเนื่องทั้ง การปราบปรามยาเสพติดและการทุจริตคอรัปชัน การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสการทำกินกับกลุ่มประชาชนฐานราก โดยเฉพาะเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวม และอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการจัดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตั้งแต่ปี 2558 – 2564 จำนวน 1,071 พื้นที่ 71 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 1.9 ล้านไร่ ซึ่งมีการจัดคนลงในพื้นที่แล้ว 60,419 ราย ใน 285 พื้นที่ 66 จังหวัด รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามกฎกติกาของบ้านเมืองที่สำคัญ ได้แก่ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล อาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและสังคม ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเอารัดเอาเปรียบในสังคม รวมทั้งเร่งวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้พ้นกับดับประเทศรายได้ปานกลาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยโมเดล BCG และเทคโนโลยี 5G ด้วย

 


ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:innnews

โพสต์โดย : monnyboy