Social :ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. ประกาศ 10 จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

10 ก.ค. 64 14:07
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. ประกาศ 10 จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. ประกาศ 10 จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

Lif
ขอบคุณที่มา ข่าวสด

โพสต์โดย : ปลายน้ำ