Social :สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานผ้าไตร-ดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ ‘พอส’ จนท.กู้ภัย

11 ก.ค. 64 12:07
สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานผ้าไตร-ดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ ‘พอส’ จนท.กู้ภัย

สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานผ้าไตร-ดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ ‘พอส’ จนท.กู้ภัย

วันที่ 11 กรกฎาคม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ทำหนังสือถึงผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ลงวันที่ 7 ก.ค. 2564 ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร และดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 ช่อ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ หรือ พอส ผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (เป็นกรณีพิเศษ) ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม ณ เมรุวัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 20,000 พับ (สองหมื่นบาทถ้วน)
MulticollaC
ประทานสมทบให้แก่เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพและสงเคราะห์ในการอันควร

การนี้ โปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้เชิญผ้าไตรและดอกไม้จันทน์ดังกล่าวไปทอดถวายพระสงฆ์ และวางในพิธี ทั้งโปรดให้เชิญรับสั่งแจ้งแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่าทรงเป็นกำลังใจในยามทุกข์โศก ขอให้ครอบครัวคลายโศก และมีความภาคภูมิใจในความเสียสละอันน่าสรรเสริญยิ่งของยุวอาสาสมัครผู้กล้าหาญผู้นี้

อนึ่ง โปรดให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจแก่อาสาสมัครทุกฝ่ายทุกประเภทที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดภัยพิบัติ ให้มีกำลังใจ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญคุณความดี และช่วยเหลือสังคมด้วยความภูมิใจต่อไป และโปรดให้แจ้งว่าทรงอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยให้อภิบาลรักษาอาสาสมัครทุกฝ่ายทุกประเภทให้ปลอดภัยจากอันตราย กอปรด้วยสุขภาพอันสมบูรณ์ตลอดกาลขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ