Social :ชวนนักท่องเที่ยวสแกน QR Code เข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทย

13 พ.ค. 59 13:45
ชวนนักท่องเที่ยวสแกน QR Code เข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ชวนนักท่องเที่ยวสแกน QR Code เข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทย


“Thailand Scanme” ชวนนักท่องเที่ยวสแกน QR Code เข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทย


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโปรเจกต์ “Thailand Scanme” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จ.จันทบุรี ชวนนักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของไทยผ่าน QR Code ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 จุดทั่วประเทศ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เปิดตัวโครงการ “Thailand Scanme” ” เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 จุดทั่วประเทศ 

โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวนิยมสืบค้นข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) โดยแอพพลิเคชั่น (Application) Line มีผู้ใช้งานกว่า 1 พันล้านรายทั่วโลก ซึ่งแอพพลิเคชั่น Line นั้น มีคุณสมบัติที่สามารถสแกน
MulticollaC
(Scan) QR Code ได้ กรมการท่องเที่ยวจึงได้รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง คำแนะนำและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักอาศัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มาบรรจุไว้ใน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแสกนที่ป้ายที่ติดตั้งไว้ เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดได้ในทันที 


     

นอกจากนี้ ยังเตรียมข้อมูลในรูปแบบเสียง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางสายตา และผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้อีกด้วย กรณีที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัยก็สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งนอกจากจะสะดวกและรวดเร็วแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายใหม่ด้วย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับสแกน QR Code อื่นๆ สแกนที่ป้ายได้เช่นเดียวกัน”

การดำเนินการในปีแรกนี้ วางแผนการติดตั้งป้ายจำนวน 300 ป้าย ในแหล่งท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 60 แห่ง โดยแบ่งเป็นพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด 57 แหล่ง จำนวน 253 ป้าย พื้นที่มรดกโลก 6 แหล่ง จำนวน 30 ป้าย และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 13 แหล่ง จำนวน 28 ป้าย  โดยจะสังเกตได้ว่ารูปแบบป้าย QR Code แต่ละจังหวัดเป็นการออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับการนำเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของป้าย ซึ่งได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การออกแบบตรงกับความต้องการของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น และสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ชัดเจนด้วย


ขอบคุณที่มา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา www.mots.go.th

โพสต์โดย : หัวโต