Social :พม.ย้ำช่องทางออนไลน์ ยื่นขอเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีใน 5 วัน

12 ส.ค. 64 10:08
พม.ย้ำช่องทางออนไลน์ ยื่นขอเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีใน 5 วัน

พม.ย้ำช่องทางออนไลน์ ยื่นขอเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีใน 5 วัน

ความคืบหน้ากรณีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19

ล่าสุดได้เปิดบริการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์ หรืออีเซอร์วิส เพื่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 เช่น รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน หรือป่วยเป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิก “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรม พส. http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition กำหนดระยะเวลารับเรื่องมาจนถึงโอนเงินเข้าบัญชี จะต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน

จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร เช่น บัตรประชาชน ฯลฯ ก่อนให้ระบุสภาพความเดือดร้อนและสิ่งที่อยากขอความช่วยเหลือ เช่น ไม่มีงาน อยากให้ช่วยจัดหาอาชีพให้ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ อยากกลับภูมิลำเนาแต่ไม่มีค่าเดินทาง เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ ต้องการถุงยังชีพ ฯลฯ
MulticollaC
แล้วกดส่ง

ต่อมาจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับและตรวจเคส โดยเจ้าหน้าที่ พส.จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ด้วยการโทรกลับไปสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการเบื้องต้น แล้วนัดวันที่ผู้ร้องสะดวกเพื่อส่งนักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้าน ใช้วิธีให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เข้าไปเยี่ยมบ้านแทนและแจ้งข้อมูลมาให้นักสังคมสงเคราะห์อีกที เมื่อใส่ข้อมูลการเยี่ยมบ้านเข้ามาในระบบ จากนั้นจะพิจารณาว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติได้รับเงิน 3,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ที่ให้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีหรือไม่

ส่วนกรณีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ หากตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้เดือดร้อนและยากจนจริง สามารถรับเงินในส่วนนี้ได้

ขอบคุณที่มา   ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ