Social :มหาดไทย+ภาคีเครือข่าย ประชุมชี้แจงแนวทางสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 59/60

31 ส.ค. 59 13:58
มหาดไทย+ภาคีเครือข่าย ประชุมชี้แจงแนวทางสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 59/60

มหาดไทย+ภาคีเครือข่าย ประชุมชี้แจงแนวทางสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 59/60

มหาดไทย+ภาคีเครือข่าย ประชุมชี้แจงแนวทางสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 59/60

 เมื่อวานนี้ ( 30 ส.ค. 59) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัด และผู้แทนกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 และเพื่อให้รับทราบถึงความสำคัญของโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ( 1 ครัวเรือน 1

Lif
สิทธิ์) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือชาวนา เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับหมู่บ้าน สำหรับพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตเทศบาล (ที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ในพื้นที่ รวมถึงคณะกรรมการฯ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับแขวง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกร

 

สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ต.ค. 2559 ยกเว้นภาคใต้ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2559 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรตามทะเบียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แสดงความประสงค์จะปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 และจะต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ซ้ำซ้อนกับการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือด้านการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ โดยเกษตรกรผู้ขอใช้สิทธิ์แสดงความประสงค์และรับรองตนเองตามแบบต่อคณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน และให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อยืนยันหรือรับรองการเป็นเกษตรกรและจำนวนแปลงที่ดินที่ครอบครองโดยคณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน แล้วให้คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ จัดส่งรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ แจกจ่ายให้กับหน่วยงานพื้นที่แล้ว

 

การช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ถือเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยจะได้เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งกำชับให้จังหวัด อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และให้อำเภอจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบล ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีข้อถกเถียง สำหรับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ในการดำเนินงาน และเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบถึงข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

 


ที่มา ข่าวกระทรวงมหาดไทย

 

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด