Social :ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้ช่วยพยาบาล ( 10 - 18 มกราคม 2565 )

03 ม.ค. 65 12:01
ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้ช่วยพยาบาล ( 10 - 18 มกราคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้ช่วยพยาบาล ( 10 - 18 มกราคม 2565 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 14 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานกำหนด
2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กำหนด หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การอุ้มยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชำระล้างทำความสะอาดผู้ป่วย การจัดเตรียมและให้อาหาร ผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย เป็นต้น โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
3. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุโดยใช้ ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
MulticollaC
4. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
5. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
6. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก แพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานกำหนด
7. ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือพยาบาล เพื่อนำความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วย
8. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการ ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
9. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่ผู้ป่วยกับผู้ปฏิบัติงานในทีมงาน เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ
10. ร่วมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33105
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด