Social :ทำพาสปอร์ตด่วนจี๋ครึ่งวันได้ จ่ายค่าธรรมเนียม 3 พัน

06 ก.ย. 59 18:06
ทำพาสปอร์ตด่วนจี๋ครึ่งวันได้ จ่ายค่าธรรมเนียม 3 พัน

ทำพาสปอร์ตด่วนจี๋ครึ่งวันได้ จ่ายค่าธรรมเนียม 3 พัน

ทำพาสปอร์ตด่วนจี๋ครึ่งวันได้ จ่ายค่าธรรมเนียม 3 พัน 


ค่าธรรมเนียมปกติในการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท จะได้เล่มหนังสือเดินทางประมาณ 3-5 วันราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 ส.ค. 2559

MulticollaC
เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 4)


กรณียื่นคำร้องพร้อมแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลา 12.00 น. และขอรับเล่มภายในเวลา 16.30 น. ของวันเดียวกัน สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง ยกเว้นสำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ๓ เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางตามปกติ และขอรับเล่มได้เฉพาะที่กรมการกงสุลเท่านั้น ” 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/193/16.PDF

topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด