Social :เป็นทางการ โปรดเกล้าฯแล้ว”เฉลิมชัย”ขึ้นผบ.ทบ.-อภิรัชต์ มทภ.1 โยกย้ายนายทหารอีก 798 ตำแหน่ง ไปตรวจสอบ!!!

10 ก.ย. 59 08:09
เป็นทางการ โปรดเกล้าฯแล้ว”เฉลิมชัย”ขึ้นผบ.ทบ.-อภิรัชต์ มทภ.1 โยกย้ายนายทหารอีก 798 ตำแหน่ง ไปตรวจสอบ!!!

เป็นทางการ โปรดเกล้าฯแล้ว”เฉลิมชัย”ขึ้นผบ.ทบ.-อภิรัชต์ มทภ.1 โยกย้ายนายทหารอีก 798 ตำแหน่ง ไปตรวจสอบ!!!

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 798 นาย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการวันที่ 9 กันยายน 2559 มีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม .พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล (ตท.16) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ (ตท. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ(ตท.16) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.พลภัทร วรรณภักกตร์ (ตท.16) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก) พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี (ตท.18) ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์(ตท.15) เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (ตท.17) รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร พล.อ.กฤษฎา อารีรัชชกุล (ตท.15) ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท (ตท.16) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร (ตท.17) เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ (ตท.18) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล (ตท.16) แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.สสิน ทองภักดี (ตท.17) รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

ขณะที่ พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ตท.20) แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.กู้เกียรติ ศรีนาคา (ตท.20) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ (ตท.18) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช (ตท.18) ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ศิริชัย เทศนา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ส่วน พล.ต.ธนา จารุวัต (ตท.18) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.สุรใจ จิตต์แจ้ง (ตท.19) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ทั้งนี้ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด (ตท.23) ผู้ชำนาญการกองทัพบก ในฐานะโฆษกรัฐบาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

Lif
(อัตราพลโท) พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค (ตท.22) ผู้ชำนาญการกองทัพบก ในฐานะรองโฆษกรัฐบาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)

สำหรับ พ.อ.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร (ตท.21) เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พ.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ตท.19) เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พ.อ.สิทธิพร มุสิกสิน (ตท.22) เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พ.อ.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พ.อ.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันท์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 4 พ.อ.วุฒิชัย นาควานิช (ตท.23)รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 พ.อ.วิชาญ สุขสง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1 พ.อ.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3 พ.อ.พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในบัญชีโยกย้ายครั้งนี้มีน้องชายของ พล.อ.ธีรชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยที่สำคัญได้แก่ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช (ตท.18) ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น แม่ทัพภาคที่ 4 พ.อ.วุฒิชัย นาควานิช (ตท.23)รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9

และการโยกย้ายครั้งนี้ ยังได้คืนความชอบธรรมให้กับนายทหารใกล้ชิด พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ที่ถูกแขวนในการโยกย้ายปีที่แล้ว ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการอุทยานราชภักดิ์ เช่น พล.ท.พลภัทร วรรณพักตร์ และ พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

กองทัพเรือ พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล (ตท.15) ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.นริศ ปทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นเสนาธิการทหารเรือ

กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.จอม รุ่ง สว่าง (ตท.16) เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ (ตท.16) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว (ตท.15) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ (ตท.17) ผู้บัญชาการกรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน (ตท.18) รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.สุรศักดิ์ พุ่มทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ


ตรวจสอบ รายชื่อทั้งหมดที่นี่

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด