Social :ประกาศจาก... กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นิติกร ( 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 )

14 พ.ค. 65 10:05
ประกาศจาก... กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นิติกร ( 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 )

ประกาศจาก... กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นิติกร ( 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 )

รายละเอียด

กระทรวงการต่างประเทศ

ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นิติกร
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประมวล ศึกษา วิจัย
MulticollaC
ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฏหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
3. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
4. แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
5. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
ุ6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34025ขอขอบคุณข้อมูลจาก....jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy