Social :ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

14 พ.ค. 65 13:05
ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด


กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
MulticollaC
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก


เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34015ขอขอบคุณข้อมูลจาก....jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy