Social :มุ่งแก้นักโทษล้นคุก! นายกฯ ติดตามการบังคับใช้กม.ยาเสพติด

18 พ.ค. 65 12:05
มุ่งแก้นักโทษล้นคุก! นายกฯ ติดตามการบังคับใช้กม.ยาเสพติด

มุ่งแก้นักโทษล้นคุก! นายกฯ ติดตามการบังคับใช้กม.ยาเสพติด

นายกฯ เป็นประธานพิธีติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เปิดช่องแก้กฎหมาย ให้ดุลยพินิจศาลกำหนดบทลงโทษ มุ่งแก้นักโทษล้นคุก ย้ำ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ
 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีการติดตามผลบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยกล่าวว่า ทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรและเป็นระบบ จนได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน หลายอย่างมีความก้าวหน้าที่ดีขึ้น หลายอย่างอาจจะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เป็นตัวนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

 

รัฐบาลได้กำหนดให้ยาเสพติดนั้นเป็นวาระแห่งชาติ แผนที่ 12 ของนโยบายเร่งด่วน ที่ทุกหน่วยงานจะต้องเข้ามาร่วมมือกัน?ทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาชน ทุกคนทราบดีถึงที่ภัยของยาเสพติด
ที่มีผลกระทบต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และจะต้องทำให้ยาเสพติดหายไปจากสังคมไทย วันนี้มีการแพร่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในโลกใบนี้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาคมโลก ได้ทุกประเทศ

ประมวลกฎหมายอาญายาเสพติดฉบับใหม่ ที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างการปราบปราม โดยมีการรวมกฎหมาย 24 ฉบับเป็นฉบับเดียว เพื่อความสะดวกและลดความซับซ้อน ทำให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกเข้าใจกฎหมาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจอย่างถูกต้องและได้ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ ที่จะป้องกัน
การแพร่กระจายของยาเสพติด

 

รวมทั้งได้มีการปรับบทลงโทษการกำหนดโทษผู้ใช้ยาเสพติด เนื่องจากเดิมมีการกำหนดโทษอย่างรุนแรง ไม่ได้แยกความผิด วันนี้ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมเป็นประโยชน์ในการลดโทษความผิดที่ไม่ร้ายแรง เน้นลงโทษผู้ค้าหรือกระบวนการ โดยให้ศาลใช้ดุลยพินิจกำหนดโทษให้เหมาะสม มีทางเลือกอื่นแทนการจำคุก เพื่อลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดร้ายแรงที่มีโอกาสกลับตัวเป็นคนที่ดีของสังคม

 

ขณะที่ผู้เสพจะนำวิธีการสาธารณสุขและแก้ไขปัญหา โดยให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟู เปิดช่องสามารถนำยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ต่างชาติการศึกษาวิจัยและทางเศรษฐกิจจะได้มากขึ้น ในทางที่ถูกต้อง

 

โดยเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการไปแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ดำเนินการตามแผนด้านต่างๆ เพื่อมุ่งหน้าไปสู่การเป้าหมายหลักนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ การยึดทรัพย์สินที่ตั้งเป้าหมายไว้ 10,000 ล้านบาท และสามารถดำเนินการจะได้รับความ 8 พันล้านบาท

 

นอกจากนี้การใช้เงินของขบวนการค้ายาเสพติด เกี่ยวข้องกับการฝากเงินการใช้จ่ายเงินที่ได้จากยาเสพติด ขอให้ดูรายงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไป
MulticollaC
เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

 

ซึ่งที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้เสพคันตัวเป็นผู้ค้ายาเสพติด และมีผู้เสพยาเสพติดได้มากขึ้นในช่วงโควิด 19 ปัญหาของเราคือจะทำอย่างไร เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาให้มีจำนวนน้อยลงให้มากที่สุด การดำเนินการจะสำเร็จได้ต้องให้ความสำคัญในหมู่บ้านชุมชนและโรงเรียน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบูรณาการร่วมกัน ทั้งแผนเงิน แผนงาน ทำงานร่วมกันมีส่วนลดประมาณที่มีอยู่ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งบฯในการสร้างความเข้าใจความร่วมมือประชาสัมพันธ์ จะช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนนักเสพใหม่เพิ่มขึ้น มุ่งทำลายเครือข่าย และนายทุนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์อย่างยาวนาน และการอายัดทรัพย์สินเป็นสำคัญ

 

เพื่อเป็นการตัดท่อลำเลียงของกระบวนการยาเสพติด พร้อมไปกับการเพิ่มเงินรางวัลให้กับการขยายผลที่ชัดเจนให้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และรับเงินสินบนจากผู้ค้า ประเด็นสำคัญคือเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องซื่อสัตย์สุจริตทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยที่เจ้าหน้าที่จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม ไม่ใช้ความรุนแรงจนเกินกว่าเหตุ ยึดตามหลักสากลและการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังที่สุด นายกรัฐมนตรี ยังเตือนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานโดยใช้อาวุธ ต้องไม่ประมาท และใช้อย่างระมัดระวัง

 

นายกฯเห็นใจคนกทม. เจอปัญหาน้ำท่วม มีพื้นที่แออัดทำให้เกิดปัญหาระบบระบายน้ำไม่ทัน งดเผชิญหน้านักเรียนเลวดักเจอ 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักทั่วกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที่ ว่า มีหน่วยงานกำลังแก้ปัญหาอยู่ ซึ่งก็เป็นแบบนี้ทุกครั้ง ที่ฝนตกในช่วงนี้ซึ่งเป็นหน้าฝน ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครค่อนข้างแออัดอยู่พอสมควร

 

ดังนั้นระบบการระบายน้ำจึงอาจไม่ทันเวลา ที่ฝนตกปริมาณมาก ในช่วงเวลาจำกัดทุกคนมีหน้าที่ทำงานอยู่แล้วเป็นอย่างยิ่งว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายอย่างวันน่าจะดีขึ้น การจัดระเบียบให้ไปแก้ปัญหาต่างๆโดยการจัดระเบียบให้ดีขึ้นค่อนข้างจะแออัดตนเห็นใจคนกรุงเทพมหานครที่อยู่อย่างแออัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องมาแก้ถ้าไม่แก้เรื่องนี้จะแก้อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นตนขอบอกไว้เลย

 

และเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้เกิดสูญญากาศในกทม. เพราะยังไม่มีผู้ว่าฯ จะต้องกำชับข้าราชการให้ดูแลเป็นพิเศษหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า มีหน่วยงานดูแลอยู่แล้ว

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังให้สัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางกลับในทันที โดยไม่ได้อยู่ ดูการประมูลของกลางจากคดียาเสพติด และใช้ประตูด้านหลังเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มนักเรียนเลวที่ดักรอประท้วงอยู่ด้านหน้า สำนักงาน ป.ป.ส.

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก...innnews

โพสต์โดย : monnyboy