Social :เข้มป้องกันเด็กเข้าถึง! กมธ.ให้ครัวเรือนปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 10 ต้น

21 มิ.ย. 65 06:06
เข้มป้องกันเด็กเข้าถึง! กมธ.ให้ครัวเรือนปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 10 ต้น

เข้มป้องกันเด็กเข้าถึง! กมธ.ให้ครัวเรือนปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 10 ต้น

กมธ.ให้ครัวเรือนปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 10 ต้น ปลูกเพื่อเศรษฐกิจแบ่ง 3 กลุ่ม ขอสังคมคลายกังวล เข้มป้องกันเด็กเข้าถึง
 

นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชงในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการฯ ว่า กรรมาธิการฯ เห็นควรให้ในแต่ละครัวเรือน

 


สามารถปลูกต้นกัญชา เพื่อการใช้ในครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น และเพื่อความคล่องตัว และเจตนารมณ์ในการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ กรรมาธิการฯ เป้าหมายให้กัญชง และกัญชา ไม่เพียงมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่จะต้องลดช่องว่างทางเศรษฐกิจด้วย

 ยิ่งมีขนาดการปลูก ทางเศรษฐกิจมาก ก็จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการมากขึ้น กรรมาธิการฯ จึงได้แบ่งกลุ่มประเภททางเศรษฐกิจตามเกณฑ์ 3 ระดับ คือ กลุ่มเศรษฐกิจขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 5 ไร่ จะมีความคล่องตัวมากที่สุด ค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย กลุ่มขนาดกลางไม่เกิน 20
MulticollaC
ไร่ และกลุ่มขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่การปลูกมากกว่า 20 ไร่ ซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนที่หวังผลทางธุรกิจ จะต้องมีผลตอบแทนให้กับรัฐมากขึ้น

 

แต่การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้น จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายเล็กมากกว่า และผู้ประกอบการรายใหญ่จะต้องแบ่งปันให้สังคม และคืนให้กับรัฐมากกว่า

 

ทั้งนี้ การปลูกกัญชาของสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่า สถานพยาบาล จะได้รับการคุ้มครองการปลูก เพื่อการแพทย์ในสถานพยาบาล โดยสามารถปลูกเพื่อผลิตตำรับยาของสถานพยาบาลได้ ไม่เกิน 5 ไร่ กรรมาธิการฯ

 


ขอบคุณทุกสถานศึกษา ที่ช่วยกันทำความเข้าใจ ในการระมัดระวังการใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และร่างกฎหมาย มีเจตนารมณ์ในการควบคุมการใช้กัญชาอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมยกร่างบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว จึงขอสังคมไม่ต้องเป็นกังวล ในการป้องกันการเข้าถึงของเด็ก และเยาวชน

 

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy