Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ลูกมือช่าง (ส่วนกลาง) ( ปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม 2565 )

20 ก.ย. 65 12:09
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ลูกมือช่าง (ส่วนกลาง) ( ปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ลูกมือช่าง (ส่วนกลาง) ( ปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (ส่วนกลาง)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรงทําความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า หรือประปา หรือเครื่องจักรกลการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร
Lif
:
- ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -
- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -
- สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34960


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด