Social :ประกาศจาก.. สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครทาง E- mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

22 ก.ย. 65 12:09
ประกาศจาก.. สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครทาง E- mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

ประกาศจาก.. สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครทาง E- mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครทาง E- mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุกคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Internet เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเวลาให้กับงานได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด การบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ บัญชีบัณฑิต


- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติที่ดี บุคลิกษณะดี มีมนุษยสัมพันธ์  ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ได้

4. เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 40 ปี นับถึงวันสมัคร
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง สาขาการบัญชี การเงินและ การธนาคาร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้
- หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพค่ำประกันตามเกณฑ์สภากาชาดไทย

5. เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 40 ปี นับถึงวันสมัคร
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง สาขาการบัญชี การเงินและ การธนาคาร หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีการเงิน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel,Power Point  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มแท เสียสละเวลาให้กับงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้


- สามารถปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการได้ และวันดยุกราชการได้
- หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพค่ำประกันตามเกณฑ์สภากาชาดไทย

6. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 30 ปี
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมี,เทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตรการแพทย์
- อ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-ใช้งานคอมพิวเตอร์
MulticollaC
Microsoft office Word, Excel,Power Point ได
- มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนได้ (อยู่เวรนอน)
7. นักเทคนิคการแพทย์ (จังหวัดนครราชสีมา)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิด 35 ปี
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
- สามารถเจาะเก็บโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตได้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีไหวพริบ ปฏิภาณแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

8.นักเทคนิคการแพทย์ (จังหวัดขอนแก่น)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
- ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน


- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
- หากมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นหรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้
- มีใจรักงานบริการ

10.  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (จังหวัดภูเก็ต)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก

11. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้
- มีใจรักงานบริการ

การรับสมัคร
1) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยพิมพ์ใบสมัครงานตามเอกสารข้างท้าย กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทําเป็น File เดียวกันทั้งหมด จํานวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hrnbc.recruit@redcross.or.th
2) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับภายใน วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด