Social :ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม 2565 )

23 ก.ย. 65 11:09
ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1. ด้านการปฏิบัติการ
๑.1 บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ของกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาและติดตามประเมินผล
๑.2 ดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.3 ติดตามตรวจสอบ (monitoring) ข่าวสารหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ในพื้นที่สื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งบริหารจัดการการสื่อสารเมื่อเกิดประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมฯ
๑.4 ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
๑.5 ดำเนินการบันทึกเสียงเพื่อใช้ประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สปอตวิทยุ เสียงบรรยายในคลิปวิดีโอ เป็นต้น
๑.6 ดำเนินการด้านการถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Live Streaming)
๑.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนงาน โครงการ และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.2 วิเคราะห์และวางกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online และ Offline ตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
Lif
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
4.2 ดูแลและให้บริการด้านการผลิตสื่อประเภทภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ณ ห้องสตูดิโอของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
4.3 ดูแลอำนวยความสะดวกด้านงานวิเทศสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (รวม 100 คะแนน) โดยเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา (50 คะแนน) และทดสอบความรู้เกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์และงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (50 คะแนน)
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 100 คะแนน)(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์
(40 คะแนน)
(2) หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (40 คะแนน)
(3) ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
(20 คะแนน)

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34972ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด