Social :ท้องถิ่น ต้องอ่าน! ครม.ไฟเขียวยกเครื่องกม.ผังเมืองใหม่ เพื่อจัดระเบียบให้สอดคล้องสภาวะการณ์ปัจจุบัน

20 ก.ย. 59 15:09
ท้องถิ่น ต้องอ่าน! ครม.ไฟเขียวยกเครื่องกม.ผังเมืองใหม่ เพื่อจัดระเบียบให้สอดคล้องสภาวะการณ์ปัจจุบัน

ท้องถิ่น ต้องอ่าน! ครม.ไฟเขียวยกเครื่องกม.ผังเมืองใหม่ เพื่อจัดระเบียบให้สอดคล้องสภาวะการณ์ปัจจุบัน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากกฎหมายผังเมืองที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพียงพอที่จะทำให้วัตถุประสงค์ในการจัดทำผังเมืองบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ การจัดทำผังเมืองต้องการกำหนดพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นโซนเป็นเขตที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่เกิดความไม่ปลอดภัย ไม่เกิดมลภาวะ ไม่ปะปนกัน เพื่อควบคุมและจัดระเบียบการเจริญเติบโตของเมืองนั้นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ


"กฎหมายปี 18 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ทางกระทรวงมหาดไทยจึงยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ ไม่ใช่การนำเอาฉบับปี 18 มาปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติม" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ 1.แบ่งผังเมืองออกเป็น 2 ส่วน คือ ผังเมืองในระดับนโยบาย ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด กำหนดการใช้พื้นที่ในภาพรวมกว้างๆ
ส่วนผังเมืองในระดับปฏิบัติเป็นผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำผังเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.กลไกในการทำงานมี 3 ระดับ คือ คณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รับผิดชอบผังเมืองระดับประเทศ และผังเมืองระดับภาค, คณะกรรมการผังเมืองมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน รับผิดชอบผังเมืองจังหวัดและผังเมืองรวม และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีผู้ว่าฯ เป็นประธาน รับผิดชอบผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 4.กรมโยธิการและผังเมืองจะเป็นผู้จัดทำผังเมืองระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ แต่กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ร้องขอกรมโยธาธิการและผังเมืองผังเมืองเข้ามาดำเนินการแทนได้ 5.ผังเมืองระดับประเทศและผังเมืองภาคจะใช้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ผังเมืองจังหวัดจะใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ส่วนผังเมืองรวมจะใช้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติของท้องถิ่น และผังเมืองเฉพาะจะใช้เป็นพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง


"ระดับประเทศเป็นการกำหนดภาพกว้างๆ ของนโยบายจึงใช้ประกาศสำนักนายกฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย แต่ถ้าเป็นผังเมืองเฉพาะจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ราชพัสดุ จึงต้องใช้พระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายที่สูงกว่า" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เดิมกฎหมายผังเมืองแต่ละฉบับจะมีอายุบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี ทำให้มีผู้หลบเลี่ยงใช้วิธีการเตะถ่วงไม่ให้มีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้ เพื่อจะมีการก่อสร้างอาคารที่เคยถูกห้ามก่อสร้างไว้ กฎหมายผังเมืองใหม่จะไม่มีอายุ แต่จะมีการทบทวนทุก 5 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโพสต์โดย : อาจารย์ตาใส